2000 gtp with basic tune stock car

DylanThitoff00gtpdaytona1.5.hpt